அனைவருக்கும் வாழ்த்துக்கள்!! திருமண இணைவுக்கான உலக தமிழர்களின் ஒருங்கிணைந்த மேடை!! நமது காந்த கோட்டையில் உடனடியாக பதிவு செய்து பயன்பெறுங்கள்!! Welcome to Magnetic Fort! Magnetic Fort is the online matrimony to provide matrimony services solely based on community.

Why Premium Membership

Features

Profile Registration Privacy And Security Search Customer Support Preference Search Verified Phone numbers Request Sent View Horoscope Color Difference Push to Top Personalized Manager

Free Registration

Yes Yes Yes Yes Yes No No No No No No

Gold

Yes Yes Yes Yes Yes 10/m Yes No No No No

Diamond

Yes Yes Yes Yes Yes 25/m Yes No No Yes No

Platinum

Yes Yes Yes Yes Yes 50/m Yes Yes Yes Yes Yes

Gold

Validity
Amount
Rs. 1000

Diamond

Validity
Amount
Rs. 3000

Platinum

Validity
Amount
Rs. 5000

ENHANCED PRIVACY SETTINGS. You can control your Phone Number , Email Id and Social Pages Id