அனைவருக்கும் வாழ்த்துக்கள்!! திருமண இணைவுக்கான உலக தமிழர்களின் ஒருங்கிணைந்த மேடை!! நமது காந்த கோட்டையில் உடனடியாக பதிவு செய்து பயன்பெறுங்கள்!! Welcome to Magnetic Fort! Magnetic Fort is the online matrimony to provide matrimony services solely based on community.
Contact Us

Coimbatore, Chennai, Bangalore, Pune and Malaysia

Special Appointments & Meetings:

+ 91 99400 92349 Rs 1,000/- Per Hour

Contact Person: AR Ji.

For General Enquiries

magneticfort@gmail.com

info@magneticfort.com

+91 93617 28035

+60 11 3615 6293

Main Fort - INDIA

Cross Cut Road,

Near Arulmigu Mariamman Thirukkoil,

Gandhipuram, Coimbatore - 641 012

Tamilnadu, India.

Mobile Number: +91 93617 28035

Landline: +91 422 4392349

Overseas Fort - MALAYSIA

Malaysia

Lattitude: 5.4132374

Longitude: 100.3246805

Mobile Number: +60 11 3615 6293

Overseas Fort - COMBODIA

Combodia

Lattitude: 13.356271

Longitude: 103.8521474

Fort - TAMILNADU

Chennai, Tamilnadu, India

Lattitude: 13.0943711

Longitude: 80.2869242

Fort - KARNATAKA

Bangalore, Karnataka, India

Lattitude: 12.9053152

Longitude: 77.5630901

Fort - MAHARASHTRA

Pune, Maharashtra, India

Lattitude: 18.4384946

Longitude: 73.8460713

Trusted By Millions

Best Matches
Max Responses
100% Privacy