அனைவருக்கும் வாழ்த்துக்கள்!! திருமண இணைவுக்கான உலக தமிழர்களின் ஒருங்கிணைந்த மேடை!! நமது காந்த கோட்டையில் உடனடியாக பதிவு செய்து பயன்பெறுங்கள்!! Welcome to Magnetic Fort! Magnetic Fort is the online matrimony to provide matrimony services solely based on community.

Free Registration

Start your search for a perfect match

I'm looking for a
Religion

Our Success Stories

Real inspiration from the real wedding couple. Get ideas for grooms and brides.

Rani & Kumaran

Read More

Rajkumar & Kokila

Read More

Malayan K & Jamles Mary

Read More

Magnetic fort - The Matrimony site with Free Registration

Magnetic Fort is the online matrimony to provide matrimony services solely based on community. It is dedicated portal for various communities across the globe. It's the right destination for singles looking for a life partner within their community. When you register in our website based on your community, your profile will be assigned to the relevant community where you can search and contact profiles from your community. Empowered by innovative tools and modern technologies, it provides the widest choice of profiles that matches your criteria and expectations.

Read More

How it Works

Find, shortlist, get free quotes and book vendors conveniently.

Post Your Profile

Post your profile with Magnetic Fort and find your life partner within unimaginable short span of time.

Find Your Match

Finding your life partner is very easy here. Complete your registration and meet your life partner here.

Get Married

Why are your waiting? Get married soon by registering your profile with magnetic fort, best martimony website.

Trusted By Millions

Best Matches
Max Responses
100% Privacy